O propasti Titove Jugoslavije (2): izvor nacionalizma

Izdaja marksizma-lenjinizma od strane titovske klike koja je dovela (a nije mogla a da ne dovede) do rascepa u njihovim redovima, dovela je i do nacionalističkog suparništva i šovinizma među njenim pripadnicima…