XXVI međunarodni plenum: RSRS primljen u članstvo CIPOML

Od 12. do 14. februara 2021. godine, u specifičnim uslovima prolongirane globalne pandemije, održana je XXVI plenarna sednica Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML).

Sa uzbuđenjem obaveštavamo javnost da je 26. Konferencija primila u članstvo Revolucionarni savez rada Srbije (RSRS), sa propisanim dvogodišnjim posmatračkim statusom.

Primanje RSRS u članstvo CIPOML je važan događaj, koji odražava rešenost radničke klase, žena i omladine Srbije u borbi protiv kapitalističke krize i za ostvarivanje svoje istorijske revolucionarne misije. Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML) je vitalni organ međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta i odlučujući zamajac revolucionarnom pokretu u Srbiji i na Balkanu.

Međunarodni komitet RSRS ovim putem izražava zahvalnost sestrinskim marksističko-lenjinističkim partijama i organizacijama: Radničkoj partiji (EMEP) iz Turske, organizaciji Revolucionarna demokratija iz Indije i Komunističkoj platformi iz Italije, koji su nominovali naš Savez za članstvo u Konferenciji, kao i svim sestinskim partijama i organizacijama CIPOML, koje su našem Savezu ukazali poverenje i pridružili ga velikoj svetskoj marksističko-lenjinističkoj porodici, najvišem forumu međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta.

Živela Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija, naša CIPOML!
Živela borba i međunarodna solidanost radničke klase!
Živelo bratstvo slobodoljubivih naroda Balkana i svih naroda sveta!
Dole imperijalizam i kapitalizam – za demokratiju i socijalizam!

Međunarodni komitet RSRS,
feburara 2021.

PROGLAS XXVI PLENUMA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE MARKSISTIČKO-LENINISTIČKIH PARTIJA I ORGANIZACIJA – CIPOML

Analiza međunarodne situacije, kao i zadaci koje marksističko-lenjinističkih partija i organizacija koje moraju ispuniti u ovom kontekstu, bio je centralna tema XXVI plenarnog zasedanja Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkim partija i organizacija, CIPOML – održana prvih dana februara ove godine. Plenum je takođe evaluirao o radu svojih članica u svakoj od zemalja, u cilju napredovanja u procesu organizovanja socijalne revolucije proletarijata, stavljanja tačke na sistem kapitalističkog izrabljivanja i uspostavljanja društva radnika: socijalizam.

Diskusije na ovom sastanku izrazile su ideološko-političko jedinstvo partija i organizacija, zasnovano na principima marksizma-lenjinizma, pri susretu mišljenja u vezi faktora koji karakterišu svetsku scenu i načina na koji marksisti-lenjinisti moraju da se suoče sa sadašnjom situacijom.

Radnici i narodi suočavaju se sa vremenimau kojima su ekonomska kriza kapitalizma i pandemija Kovida-19 izgovor za vlasnike kapitala i kapitalističke države da sprovode politiku fleksibilnosti rada, produže radni dan, smanjuju plate, otpuštaju radnike u javnom i privatnom sektoru da bi zaštitili i okoristili velike kompanije, da povećavaju nivo izrabljivanja radnika, i utiču na povećanje nezaposlenosti, nedovoljne zaposlenosti, siromaštva i gladi za milione ljudi, žena i mladih na planeti. Glad i siromaštvo su uvećani, kao i bogatstvo nekoliko milijardera, korporativnih vlasnika i akcionara moćnih multinacionalnih monopola.

Svetski kapitalistički poredak takođe karakteriše intenziviranje međuimperijalističkih sukoba, naporima da sile – kao što su SAD, Kina, Rusija, Nemačka, Velika Britanija, Francuska, itd – osvoje pozicije u svetskoj geopolitici, da zaštite i prošire svoja područja političko-ekonomskog uticaja. Ove protivrečnosti imaju različite manifestacije, ali jedan od najopasnijih aspekata su milijarde u vojnoj potrošnji. Sa prezimanjem funkcije predsednika Sjedinjenih Država od strane Džo Bajdena, iako će on napraviti promene u spoljnoj i unutrašnjoj politici njegove zemlje, neće se suštinski promeniti imperijalistička suština Sjedinjenih Američkih Država; multilateralizam, predložen kao element njegove spoljne politike, neće umanjiti međuimperijalističko rivalstvo, već će ga povećati.

Ukazujemo da u različitim regionima sveta, desnica i fašističke snage osvajaju teren, podižući nacionalističke, šovinističke i ksenofobične slogane; rastu državne politike koje traže socijalnu kontrolu, kršenje prava radnika i naroda. Populizam.

Svet doživljava vanredne okolnosti; među naporima koje međunarodna buržoazija predlaže kako bi se izvukla iz situacije, forum u Davosu predlože “Veliko resetovanje” (“The Great Reset”). To je nastojanje da se ulepša kapitalizam sa vidljivim socijalnim politikama, koje čine izrabljivanje radničke klase manje okrutnijim.

Izrabljivanje i siromaštvo su porastu, radnici, narodi, omladina i žene udružuju snage i bore se. Prevazilaženjem prepreka koje nameću vlade kako bi ih sprečile da se izraze, borba radnika i naroda na svim kontinentima raste: oni traže rad, zdravstvenu negu, plate i demokratska prava.

U tom kontekstu mi, organizacije članice CIPOML, činimo napore da ispunimo svoju političku odgovornost, da se stavimo na čelo radnika i naroda, da promovišemo i organizujemo njihove borbe; da razviju svoju klasnu svest, koja će omogućiti da uvide da je uzrok problema koji utiču na njih i danas u trenutnom kapitalističkom-imperijalističkom sistemu, kao i da rešenje za ove probleme dolazi iz socijalne revolucije proletarijata.

XXVI plenarna sednica Međunarodne konferencije marksističkih lenjinističkih partija i organizacija,
februara 2021.

Afrika
Komunistička partija Benina
Voltajska revolucionarna komunistička partija – Burkina Faso
Revolucionarna komunistička partija Obale Slonovače
Demokratski put – Maroko

Tuniska radnička partija
Azija
Organizacija revolucionarne demokratije, Indija
Toufan
, Partija rada Irana
Radnički front Pakistana

Komunistička partija (ML) Bangladeša
Radnička partija (EMEP) – Turska
Evropa
Komunistička partija Albanije
Radnička komunistička partija – Danska
Radnička komunistička partija Francuske
Organizacija za izgradnju Komunističke radničke partije Nemačke
Pokret za reorganizaciju Komunističke partije (1918-1955) Grčke
Komunistička platforma – Italija
Marksističko-lenjinistička grupa Revolucija – Norveška

Revolucionarni savez rada Srbije
Komunistička partija (marksističko-lenjinistička) Španije

Amerika
Revolucionarna komunistička partija – Čile
Revolucionarna komunistička partija – Bolivija
Revolucionarna komunistička partija – Brazil
Komunistička partija (marksističko-lenjinistička) Kolumbije
Komunistička partija rada – Dominikanska Republika
Marksističko-lenjinistička komunistička partija Ekvadora
Komunistička partija (marksističko-lenjinistička) Meksika
Komunistička partija (marksističko-lenjinistička) Perua
Marksističko-lenjinistička komunistička partija Venecuele
Američka partija rada – SAD

Rezolucije XXVI međunarodnog plenuma:
Međunarodna situacija i zadaci marksista-lenjinista (draft na srpskom)
RADNIM ŽENAMA SVETA: ujedinimo se u borbi protiv nasilja, nejednakosti, eksploatacije i svih reakcionarnih snaga!
Poziv Pariske komune aktuelan je i danas (150 godina Pariske komune)
Izjava solidarnosti sa borbom radnika Haitija (srpski)
Solidarnost sa borbom radnika Irana
Solidarnost sa palestinskim narodom u njegovoj borbi za nacionalno oslobođenje
Podržavao narodnu borbu u Tunisu

ŠTA JE CIPOML?

Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML) je ideološka, politička i organizaciona integracija revolucionarnih partija proletarijata u raznim zemljama i kontinentima. Zastupa interese radničke klase u tim zemljama i na međunarodnom nivou. Namerava da sruši temelje kapitalističko-imperijalističkog sistema, zauzeti vlast, izgraditi socijalizam, ukinuti svaku vrstu socijalne nejednakosti, uništiti društvene klase, emancipovati čovečanstvo i uspostaviti komunizam.

Mi smo nastavljači međunarodne organizacije radnika i komunista koju je inicirala radnička klasa Evrope i neumorni rad Karla Marksa i Fridriha Engelsa, koja je dobila oblik u Međunarodnom udruženju radnika i nastavila se u prvoj fazi Druge internacionale, koja je dalje razvijena u Komunističkoj internacionali koju su osnovali Lenjin i Staljin, Kominterni, i kasnije u revolucionarnom periodu Kominforma.

Ustali smo protiv modernog revizionizma koji je napao rukovodstvo boljševičke partije i sovjetske vlasti i rukovodstvo SSSR-a, počevši od XX kongresa KPSS; dosledno smo se borili protiv oportunističkih teza koje su se odricale klasnog karaktera proleterske partije i države, koje su zaključivale sporazume sa imperijalizmom i kapitalizmom da bi se suprotstavili revoluciji i socijalizmu.

Zajedno sa drugom Enverom Hodžom, bili smo borci za revoluciju, u odbranu marksizma-lenjinizma; uvek smo se borili za međunarodno jedinstvo komunista.

Prepoznajemo se kao protagonisti ideološke i političke borbe protiv “teorije o tri sveta” i “maoizma”, koji je težio da skrene radničku klasu, narode i komuniste iz istinskog toka revolucije i socijalizma.


Rođeni smo kao Međunarodna konferencija marksističko-lenjističkih partija i organizacija, CIPOML, na vrhuncu antikomunističke ofanzive koju su pokrenuli imperijalizam i reakcija nakon raspada SSSR-a, socijalizma u Albaniji, uronjeni u oseku sindikalne i revolucionarne borbe radničke klase, ozbiljnih poraza koje je pretrpeo narodnooslobodilački pokret.

Pojavili smo se kao istorijska neophodnost za nastavak borbe za revoluciju i socijalizam u svakoj od naših zemalja, da doprinesemo pobedi međunarodne revolucije proletarijata.

Posle nekoliko napora, otvorenih i pravovremenih diskusija, sporazuma i obaveza, različitih inicijativa, među kojima koje ističemo multilateralne sastanke 1980-ih, međunarodni časopis Teorija i praksa, Međunarodne antifašističke i anti-imperijalističke omladinske kampove, i sastankepartija između 1991. i 1993. – osnovani smo u avgustu 1994. godine.
Mi smo ideološko, političko i organizaciono okupljanje marksističko-lenjinističkih partija i organizacija u međunarodnu inicijativu koja je proklamovala principe klasne borbe i proleterskog internacionalizma, potrebe za revolucionarnim svrgavanjem vladavine imperijalizma i kapitalizma, uspostavljanja diktature proletarijata i izgradnje socijalizma, borbe za komunizam.

Prepoznajemo kao veoma vredno istorijsko nasleđe, od značaja danas u svim zemljama, misao Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina; mi se borbeno držimo revolucionarnih principa marksizma-lenjinizma i uz njihovo vođenje i nadahnuće borimo seu našim zemljama da organizujemo revoluciju.
Ispunjenje odgovornosti predvođenja radničke klase i naroda za stvar socijalnog i nacionalnog oslobođenja, za revolucija i socijalizam, za emancipaciju – uzima u obzir potrebu za borbom u odbranu marksizma-lenjinizma, njegovih revolucionarnih principa, njegovog razvoja; podiže odgovornost razotkrivanja, osude i borbe do kraja protiv modernog revizionizma u svim njegovim varijantama i svake manifestacije oportunizma unutar radničkog i revolucionarnog pokreta, i unutar komunističke partije.

Komunistička deklaracija, usvojena u Kitu 1994. godine nas u potpunosti predstavlja, i mi je prilažemo kao deklaraciju koja nas, dok nas objedinjuje, pokreće da je razvijamo pod novim uslovima.


Mi, strane koje čine CIPOML, želeli bismo da pozvemo partije i organizacije iz svih zemalja koje brane i bore se se za komunizam, da nam se pridruže u formiranju moćnog marksističko-lenjinističkog međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta, koja planira rekonstrukiju Komunističke internacionale, dok se u istovremeno obavezujemo da pružimo svoj doprinos na svim poljima za formiranje i razvoj novih marksističko-lenjinističkih partija i organizacija.


– iz “Pravilnika CIPOML

Pročitajte još:

Šta je RSRS?