Šta je Revolucionarni savez rada?

Revolucionarni savez rada je marksističko-lenjinistička organizacija – pretpostavka revolucionarne proleterske partije u našoj zemlji i sekcija Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML) – vitalnog organa međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta.

Revolucionarni savez rada povešće borbu za narodnu demokratiju i izgradnju socijalizma u našoj zemlji, pobedu revolucije na Balkanu i komunizma u celom svetu...

pri osnivanju Revolucionarnog saveza rada, 18-19. januara 2020.

U borbi za vlast rada i narodnu demokratiju, strategija Revolucionarnog saveza rada zasniva se na postizanju jedinstva radničke klase i okupljanja revolucionarno demokratskog narodnog fronta protiv kapitalističke krize.

Ko smo mi? Mi smo Revolucionarni savez rada

Revolucionarni savez rada je organizacija radničke klase. Savez rada nastoji da održi svoje dobro ime i bude verodostojna organizacija rada. Avangardni kadrovi Saveza rada su respektabilni radnici i radnice i profesionalci svih zanimanja i generacija. To je važna osobina koja karakteriše naš Savez. Mi se držimo one proverene: dobar drug i dobar radnik je dobar komunista. U našem Savezu nema mesta za malograđanske osobine lenjosti, aljkavosti, sebičnosti i fanatizma, već samo za proletersko drugarstvo, stvaralaštvo i revolucionarnu borbu.

RSRS se razlikuje od svih ostalih političkih snaga i po stilu organizacije, koji odražava njegovu ideologiju i karakteristike klase na kojoj se zasniva…

Savez rada je avangardna organizacija radničke klase. To znači da Savez u stalnim naporima da udruži i organizuje radnice i radnike borbi za njihove goruće probleme i zahteve, stvara uslove za ostvarivanje istorijske misije radničke klase: obaranje vlasti buržoazije i izgradnju socijalizma. Programska dokumenta, diktati i teorijski predlošci Saveza rada uverljivo prikazuju nemogućnost razvoja borbe radnog naroda za ostvarivanje svojih osnovnih prava, bez ovakvih revolucionarnih perspektiva.

Kakve su trenutne i buduće perspektive Saveza rada?

Savez rada je zdrava mlada organizacija, osnovana januara 2020. godine, sa svojim iznesenim revolucionarnim težnjama. Savez rada već sada predstavlja zebnju za korumpirane buržoaske klase, budući da je proklamovao njima neshvatljive ciljeve. Međutim, da bi zaslužio poverenje radničke klase, Savez mora da karakteriše samopregoran i uporan rad i odgovoran i sistematičan pristup izgradnji – znajući da je superiorna organizacija ta koja daje nadmoć i pobedu u svakoj bici – pa i protiv naizgled velikih buržoaskih Golijata, sa svim njihovim navodnim „superiornim“ finansijskim i nasilničkim sredstivma. 

Pored toga, Savez treba da održava apsolutnu iskrenost prema radnicama i radnicima, da ne krije svoje nedostatke, naprotiv da otkriva te nedostatke i poziva radničku klasu da se angažuje da se ti nedostaci premoste.  

Zato, u procesu inicijalne izgradnje, možeš da pomogneš Savez na sledeće načine:

POVEŽI SE sa Akcionim komitetom, sa perspektivom organizovanja radnih i mladih ljudi u svom gradu (u borbi za njihova prava, ekonomsku, političku i kulturnu emancipaciju) i povezivanja sa revolucionarnim radničkim pokretom na nacionalnom i međunarodnom nivou

PRIKLJUČI SE se inicijativi revolucionarne Radničke omladine

DOPRINESI razvoju oblika udruživanja pokreta radnih žena

PODRŽI prosvetni rad Edukativne komune

UČESTVUJ u distribuciji Radničkih diktata, jedine proleterske periodike u Srbiji i ujedno osnovno sredstvo Saveza za komunikaciju sa radnim ljudima i omladinom. Rečima velikog Lenjina: Diktati su kolektivni organizator Saveza rada…


savezrada.org

Predložak u osnovi nastao kao deo priprema za Treću sednicu AK RSRS