Šta je RSRS?

U sklopu priprema za Treću martovsku sednicu,
AK RSRS, 03. marta 2020.

Ko smo mi? Mi smo Revolucionarni savez rada Srbije

Cilj osnivanja Revolucionarnog saveza rada jeste uspostavljanje vlasti radničke klase, uspostavljanje socijalističkog društveno-ekonomskog sistema i izgradnja socijalizma u Srbiji kao i na celom Balkanu i konačna pobeda komunizma u svetu.

Iz “Osnovnih principa delovanja”, usvojenih na Osnivačkom forumu RSRS

Revolucionarni savez rada Srbije (RSRS) je organizacija radničke klase. RSRS nastoji da održi svoje dobro ime i bude verodostojna organizacija rada. Članice, članovi i odgovorni rukovodioci našeg Saveza su respektabilni radnici i profesionalci, svih zanimanja i generacija. To je lepa i važna osobina koja karakteriše naš Savez. Mi se držimo one proverene: dobar drug i dobar radnik je dobar komunista. Oni najvredniji, najposvećeniji, najvoljeniji u vašem gradu, selu i radnom kolektivu – to su naši Saveznici. Takve odnose mi gradimo i u našem Savezu. U njemu nema mesta za malograđanske osobine lenjosti, aljkavosti, sebičnosti i fanatizma već samo za proletersko drugarstvo, stvaralaštvo i revolucionarnu borbu.

RSRS je avangardna organizacije radničke klase. To znači da Savez u stalnim naporima da udruži i organizuje radnice i radnike borbi za njihove goruće probleme i zahteve, za svoja prava, materijalnu i kulturnu emancipaciju – stvara uslove za ostvarivanje istorijske misije radničke klase: obaranje vlasti buržoazije, uspostavljanje narodne vlasti u vidu proleterske demokratske diktature i izgradnju socijalizma. Programska dokumenta, diktati i teorijski predlošci našeg Saveza uverljivo prikazuju nemogućnost razvoja borbe radnog naroda za ostvarivanje svojih prava bez ovakvih perspektiva. Važno je stalno praćenje i studizono izučavanje proizvedenih sadržaja Saveza, koji treba da budu kratki, jasni i koncizni i da pokazuju puteve ka revolucionarnom delovanju i sagledavanju sadašnjosti, prošlosti i budućnosti.

Kakve su trenutne i buduće perspektive Saveza?         

Savez je zdrava mlada organizacija, osnovana januara 2020. godine, sa svojim iznesenim komunističkim ambicijama. Savez već sada predstavlja zebnju za korumpiranu buržoaziju, budući da je proklamovao njoj neshvatljive ciljeve. Međutim, da bi zaslužio poverenje radničke klase Savez mora da karakteriše samopregoran i uporan rad i odgovoran i sistematičan pristup izgradnji – znajući da je superiorna organizacija ta koja daje nadmoć i pobedu u svakoj bici – pa i protiv naizgled velikih buržoaskih Golijata, sa svim njihovim navodnim „superiornim“ finansijskim i nasilničkim sredstivma. 

Pored toga, Savez treba da održava apsolutnu iskrenost prema radnicama i radnicima, da ne krije svoje nedostatke, naprotiv da otkriva te nedostatke i poziva radničku klasu da se angažuje da se ti nedostaci premoste.  

Zato, u procesu inicijalne izgradnje, možeš da pomogneš Savez na sledeće načine:

POVEŽI SE sa Akcionim komitetom i formiraj lokalno povereništvo Saveza. Veza sa Akcionim komitetom pružiće ti mogućnosti i sredstva da organizuješ svoje drugarice, drugove i prijatelje – radničku klasu u svom kraju, gradu, okrugu i radnom mestu u borbi za njena prava, materijalnu i kulturnu emancipaciju – i povežeš ih sa radničkim pokretom kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Savez je posebno posvećen organizovanju radnih žena, kao i radničke omladine.

UKLJUČI SE u rad moćne Edukativne komune, a ona će ti uzvratiti dubokim i prefinjenim revolucionarnim sagledavanjem rada i obrazovanja, povezivanjem sa dobrim ljudima i prijateljima i negovanjem i razvijanjem znanja i veština u svestranom kulturnom, naučnom i revolucionarnom razvitku. Redovno prati teorijsku, izdavačku i audio-video proizvodnju Edukomune RSRS.

POMOZI rad osnivanja „Radničkog saveta“, posebno ako si pravnica, pravnik ili student prava – iako je rad „Saveta“ obimniji od samo pravničkog. “Radnički savet“ je jako važna pravna i savetodavna organizacija Saveza za probleme rada, organizovanja i bezbednosti radnica i radnika.

✰ PODRŽI rad lokalne Grupe građane „Komuna“, ako je istakla svoje odborničke liste u tvom gradu – grupe građana „Komuna“ na bazi akcione političke platforme „Komuna“ mogu da budu uspešna poluga Saveza u sticanju organizacione i političke snage.

UČESTVUJ u distribuciji Radničkih diktata, jedine radničke periodike u Srbiji i ujedno osnovno sredstvo Saveza za komunikaciju sa našim radnim ljudima. Rečima Lenjina: list je kolektivni organizator Saveza rada.

www.savezrada.org

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s