Kratki Revolucionarno demokratski program RSRS

U sklopu priprema za Treću martovsku sednicu privremeni Akcioni komitet predstavlja diskusiju o kratkom “Revolucionarno demokratskom programu RSRS”,
AK RSRS, 03. marta 2020.

Ko smo mi? Mi smo REVOLUCIONARNI SAVEZ RADA SRBIJE     

Revolucionarni savez rada Srbije (RSRS) je organizacija radničke klase. RSRS nastoji da održi svoje dobro ime i bude verodostojna organizacija rada. Članice i članovi našeg Saveza, odgovorni rukovodioci i prijatelji-saveznici su respektabilni radnici i profesionalci svog posla i svih generacija. To je lepa i važna osobina koja karakteriše naš Savez. Mi se držimo one proverene: dobar drug i dobar radnik je dobar komunista. Oni najvredniji, najposvećeniji, najvoljeniji u vašem gradu, selu i radnom kolektivu – to su naši Saveznici. Takve odnose mi gradimo i u našem Savezu. U njemu nema mesta za malograđanske osobine lenjosti, aljkavosti, sebičnosti i fanatizma već samo za proletersko drugarstvo, stvaralaštvo i revolucionarnu borbu.

RSRS je avangardna organizacije radničke klase. To znači da Savez u stalnoj borbi da udruži i organizuje radnice i radnike za svoja prava i materijalnu i kulturnu emancipaciju stvara uslove za ostvarivanje istorijske misije radničke klase – obaranja vlasti buržoazije, stvaranja uslova za proletersku demokratsku diktaturu i izgradnju socijalizma. Programska dokumenta, diktati i teorijski predlošci našeg Saveza uverljivo prikazuju nemogućnost i najmanjeg koraka u borbi radnog naroda za ostvarivanje svojih prava bez ovakvih perspektiva. RSRS polaže mnogo nade u savremeno i proletersko obrazovanje i smatra da je pored svakodnevne delatne prakse, za uzdizanje radnica, radnika i saveznika važno i revolucionarno promišljanje o toj praksi, da je dakle važno stalno praćenje i studizono izučavanje dokumenata i diktata Saveza, kao i teorijske, izdavačke i audio-video proizvodnje Edukativne komune. Savez se trudi da proizvedeni sadržaji budu kratki, jasni i koncizni a sa punoćom sadržaja. Istraži sve dosadašnje i redovno prati nove objave Saveza na https://savezrada.org – oni pokazuju puteve ka revolucionarnom delovanju i sagledavanju sadašnjosti, prošlosti i budućnosti.

Kakve su trenutne i buduće perspektive Saveza?         

Savez je zdrava mlada organizacija, osnovana januara 2020. godine, sa svojim iznesenim komunističkim ambicijama. Savez već sada predstavlja zebnju za korumpiranu buržoaziju, budući da je proklamovao njoj neshvatljive ciljeve. Međutim, da bi zaslužio poverenje radničke klase Savez mora da karakteriše samopregoran i uporan rad i odgovoran i sistematičan pristup izgradnji – znajući da je superiorna organizacija ta koja daje nadmoć i pobedu u svakoj bici – pa i protiv naizgled velikih buržoaskih Golijata, sa svim njihovim navodnim „superiornim“ finansijskim i nasilničkim sredstivma. 

Pored toga, Savez treba da održava apsolutnu iskrenost prema radnicama i radnicima, da ne krije svoje nedostatke, naprotiv da otkriva te nedostatke i poziva radničku klasu da se angažuje da se ti nedostaci premoste.  

Zato, u procesu inicijalne izgradnje, možeš da pomogneš Savez na sledeće načine:

POVEŽI SE sa Akcionim komitetom i formiraj Lokalno povereništvo Saveza. Veza sa Akcionim komitetom pružiće ti mogućnosti i sredstva da organizuješ svoje drugarice, drugove, prijatelje i saveznike – da organizuješ radničku klasu u svom kraju, okrugu i radnom mestu u borbi za svoja prava, za materijalnu i kulturnu emancipaciju.

UKLJUČI SE u rad moćne Edukativne komune,
a ona će ti uzvratiti dubokim prefinjenim revolucionarnim sagledavanjem obrazovanja i svakodnevnice, povezivanjem sa dobrim ljudima i prijateljima i negovanjem i razvijanjem znanja i veština u svestranom kulturnom, naučnom i revolucionarnom razvitku.

POMOZI rad osnivanja „Radničkog saveta“,
naročito ako si pravnica, pravnik ili student prava – iako je rad „Saveta“ obimniji od samo pravničkog. “Radnički savet“ je jako važna pravna i savetodavna organizacija Saveza za probleme rada, organizovanja i bezbednosti radnica i radnika.

✰ PODRŽI rad lokalne Grupe građane „Komuna“,
ako je istakla svoje odborničke liste u tvom gradu – grupe građana „Komuna“ na bazi akcione političke Platforme „Komuna“ mogu da budu uspešna poluga Saveza u sticanju organizacione i političke snage.

UČESTVUJ u širenju Revolucionarno demokratskog fronta radnog naroda. Uz stalni, svakodnevni rad na jačanju Saveza kao avangardne organizacije radničke klase, potrebno je povezivati i organizovati stalno i stihijsko masovno organizovanje radničke klase u njenom svakodnevnom društvenom, ekonomskom, sindikalnom, komunalnom, sportskom, kulturnom i ostalom javnom životu – u moćni Revolucionarno demokratski front radnog naroda, kao čvrstve noge na zemlji Saveza iz koje on crpi svoju nepobedivu političku i ekonomsku snagu – snagu revolucionarne demokratije.

Kakav je naš PROGRAM?                                    

Pored iznesenih programskih, strateških i taktičkih ciljeva i njihovog stalnog produbljivanja novim doprinosima, koji se sistematično mogu pregledati na internet prezentaciji Saveza i u izdanjima Mesečnih diktata – naš neposredni politički i ekonomski program može se ukratko opisati rečima: revolucionarna demokratija.

Naš revolucionarni politički program sastoji se u organizaciji revolucionarno demokratskih Radnih odbora na svim lokalnim, regionalnim i nacionalnim privrednim, ekonomskim i političkim nivoima koji svojom superirornom organizacijom uzimaju kako političku tako i ekonomsku vlast: da bi formirali Revolucionarno demokratsku Vladu kao i moćnu Privredno-ekonomsku komandu koja reorganizuje privredu na sopstvenim stvaralačkim snagama, uz prijateljsku saradnju sa slobodoljubivim narodima sveta i Balkana uz međusobno poštovanje slobode, nezavisnosti i ravnopravnosti.

Prvog dana političke vlasti Revolucionarno demokratska vlada Srbije obezbediće uslove za momentalnu likvidaciju nezaposlenosti – svi otpušteni radnici iz svih procesa stečajeva, privatizacije, kapitalističke restauracije i “tranzicije”, od njihovih samih početaka pa do danas, kao i uopšte svi otpušteni ili nezaposleni radnici iz bilo kojeg osnova – biće momentalno vraćeni u radni odnos, a Privredno-ekonomska komanda izdaće ekonomske smernice sveobuhvatnih planskih javnih radova kao i sistematizacije zemljišne svojine.

Revolucionarno demokratska vlada će takođe momentalno i od prvog radnog dana krenuti u obnovu kulturnih i naučnih centara, stvaranjem i obnovom, svuda: lokalnih kulturnih i naučnih domova, kao i novog nacionalnog Naučno-kulturnog centra i pozivanjem svih kulturnih i naučnih radnika iz inostranstva da se odmah i bez oklevanja vrate u zemlju uz garantove iste uslove života i rada i svestranu pomoć u procesu promene mesta života i rada. Revolucionarno demokratska vlada će odmah i momentalno pristupiti reorganizaciji školstva i zdravstva, momentalno poboljšati efikasnost i dostupnost njihovog rada i uskladiti ih sa potrebama širokog stanovništva i tokovima savremenog obrazovanja i medicine. Revolucionarno demokratska vlada će momentalno pristupiti i obnovi masovnog amaterskog sporta, kulturnog i omladinskog društvenog života.                                  

Revolucionarna demokratska vlada će od prvog radnog dana krenuti u odlučan rad na stvaranju masovnih narodnih društvenih organizacija i svestranoj obnovu sveukupnog društvenog života na bazi superiorne organizacije radničke klase. Na toj bazi gradiće se njena politička i ekonomska sila i neimarski poduhvati reindustrijalizacije i nove privredne izgradnje. To podrazumeva i jačanje odbrambenih snaga ove nove radničke zemlje. Nema sumnje da će radnička klasa u sklopu ovakve superiorne organizacije znati da pruži i takav odlučan patriotski odgovor, u odbrani svoje nove radničke države!

ŽIVEO Revolucionarni savez rada!
SVA VLAST Revolucionarno demokratskom frontu radnog naroda!

https://savezrada.org

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: