O revolucionarnoj partiji proletarijata

Smernice Akcionog komiteta za dalju izgradnju Saveza rada. O istorijskoj nužnosti revolucionarne partije proletarijata, njenim principima, centralnom pitanju, političkoj akciji, predvođenju radnih masa…