Pitanje epohe (The Question of The Epoch)

Pitanje epohe

Sa marksističko-lenjinističkog stanovišta: osnovna istorijska epoha u kojoj delujemo je, kako je objasnio Lenjin, epoha “imperijalizma kao poslednjeg stadijuma kapitalizma”. Nju karakteriše otvaranje uslova za novu epohu – epohu proleterske revolucije. Odgovor na Prvi svetski rat ponudio je Lenjin – Oktobarska revolucija otvara novo poglavlje istorije i menja svet iz korena.

Diktatura proletarija na „šestini planete“ stvorila je uslove za izgradnju socijalizma u SSSR i stvaranje Komunističke Internacionale kao nukleusa za međunarnodnu diktaturu proletarijata. Lenjin Desetom tezom o nacionalnom i kolonijalnom pitanju iznosi na II Kongresu Kominterne: u nacionalno-demokratskoj antikolonijalnoj revoluciji, uvezanom sa međunarodnim proleterskim pokretom sa SSSR i Komunističkom Internacionalom kao avangardnim odredima – leže uslovi za međunarodnu diktaturu proletarijata.

Epohu posle Drugog svetskog rata treba posmatrati u tom svetlu: Antifašistička pobeda, kineska nova demokratska revolucija, međunarodna antikolonijalna revolucija i prodor socijalizma na sve strane sveta stvorili su uslove za međunarodnu diktaturu proletarijata, za naučno-tehnološku revoluciju, za samu epohu komunizma. Staljinov „Odgovor drugovima Sanjinoj i Venžeru“ svedoči više o tome.

Nerazumevanja nastupanja uslova nove epohe – epohe međunarodne diktature proletarijata i pripreme uslova za neposredno stupanje na put komunizma – karakteriše sam izvor nove aždaje koja guši dalji razvoj istorije – aždaje modernog revizionizma. Ta narogušena aždaja, a u stvari zmija ljigava i poslušna imperijalizmu – potpuno se uvezala u onim što istorija naziva „Hladni rat“. Zmija revizionizma nije dala odgovor na “hladni rat” već se i sama ugušila u njegovim kontradikcijama.

Revolucionari-avanturisti epohe „hladnog rata“, i sami zaraženi uticajima i vezama sa revizionizmom – takođe nisu razumeli nove zadatke epohe, već su insistirali na zastarelim koncepcijama. Oni su uzvikivali „stvarajmo dva, tri, mnogo Vijetnama!“ Gevarizam, “maoizam” i svi avanturistički produžeci modernog revizionizma – koji se uplašio pred pomahnitalim imperijalizmom ne shvatavši da je mahnitost izraz njegove propasti a ne snage – doživeli su potpuni poraz. Lutanje po bolivijskim džunglama, kao i hruščevsko-brežnjevska kuhinjska trka i rasprodaja sovjetske narodne imovine, neodgovorna imperijalistička hladnoratovska trka u naoružanju, kubansko raketno blefiranje, praške i avganistanske tenkovske avanture, titovska kalkulantska „nesvrstanost“ i nacionalizam, pad takozvanog Berlinskog zida – su porazi do poraza, sramota modernog revizionizma – njegova potpuna nemoć pred izazovima epohe. Marksizam-lenjinizam, kao mlada, sveža, revolucionarana teorija epohe nije ostala bez odgovora na sve savremene izazove. Marksističko-lenjinističke odgovore na „hladni rat“ možemo naći u Enverovom „Imperijalizmu i revoluciji“ i ostalim delima.

Mali narodi, nova sila svetske istorije iznikla iz Antifašističke pobede – preuzimaju senžitovski mač revolucije i pokazuju svežinu i snagu marksističko-lenjinističke revolucionarne teorije koja donosi „pobedu u svakoj bici“.

Kakva je situacija danas, kakav je karakter savremenih uslova epohe?

Iznesimo četiri osnovne karakteristike. Prvo, revizionizam doživljava slom i pokazuje celovitu istorijsku trulost pred novim proleterskim generacijama. Drugo, naučno-tehnološka revolucija, iako pod stegom imperijalističke bankarske-militarističke mašinerije i revizionističke reakcije – izvlači se pod tim stegovima, postiže vanredne rezultate u oblasti komunikacija – demokratičnost tehnologije i nauke razvija se na svim poljima. Pod tri, steg SAD nad savezom imperijalističkih sila klima se na svim poljima kao što je tu istorijsku nužnost izneo strateg epohe, Staljin u „O nužnosti izbijanju rata između imperijalističkih sila“. I na kraju – razvoj proizvodnih snaga načinio je radničku klasu apsolutnom većinom čovečanstva.

Razvoj proizvodnih snaga i njihovih karakteristika, sam razvoj istorije nije, niti je mogao, da ustukne pred zmijama kolonijalizma i fašizma. Tako neće i ne može da ustukne pred papirnom aždajom savremenog imperijalizma i revizionizma. Nova globalna proleterska generacija, mlade nacije željne stvaranja svetske istorije – naoružane dostignućima revolucionarne teorije marksizma-lenjinizma i naučno-tehnološke revolucije stavljaju svoje rešenje na sto. One zapravo okreću stolove protiv neprijatelja.

Stvarajmo „dve, tri, mnogo malih socijalističkih zemalja“ – stvarajmo uslove za globalnu diktaturu proletarijata, stupimo u epohu komunizma. Sprovodimo revolucionarnu demokratiju sada – zavedimo revolucionarni demokratski red, bacajmo klice komune i klasne borbe svuda! Pružimo odgovore na pretnju „trećim svetskim ratom“, na sve njegove farse i eventualne tragedije – zavedimo mir, demokratiju i socijalizam sada. U savremenim uslovima, u kojima nauka dobija vanrednu ulogu same proizvodne snage – borba za proletersku demokratsku diktaturu i izgradnju socijalizma može dobiti vanredno ubrzan i stvaralački karakter. Hoćemo da radimo i stvaramo, hoćemo revolucionarni naučni i kultruni razvoj – hoćemo vlast rada!

Bez obzira na podmetanja reakcionarnih teorija da je „komunistički pokret u krizi“ – što je osnovna baza savremenog revizionizma i oportunizma – komunistički pokret je živ, uvek je bio živ i sa revolucionarnom teorijom marksizma-lenjinizma pobeđuje svaku bitku. Propada svaka teorija „čekanja sazrevanja uslova“ – uslovi epohe su prezreli – treba pobrati plodove, preorati nove brazde i pobacati semena novih epoha.

Za revolucionarnu demokratiju sada!
Za diktaturu proletarijata i novi socijalizam u Srbiji i na Balkanu!
Za konačnu pobedu komunizma!

Osnivački forum REVOLUCIONARNOG SAVEZA RADA,
18-19. januar 2020. godine
Jagodina, Republika Srbija


The Question of the Epoch

From the Marxist-Leninist point of view: the basic historical epoch in which we act is, as explained by Lenin, the era of “imperialism as the final stage of capitalism“. Its main characteristic is the creation of conditions for a new epoch – the epoch of the proletarian revolution. The response to the World War I was offered by Lenin – the October Revolution opens a new chapter in history and changes the world by its very essence.

Dictatorship of the proleteriat on “one sixth of the planet” created conditions for the building of socialism in the USSR and the establishment of the Communist International as a nucleus for the international dictatorship of the proleteriat. Through his 10th thesis about the national and colonial question presented at the II Congress of the Comintern, Lenin states: the conditions for the international dictatorship of the proleteriat can be found in national-democratic anti-colonial revolution, interconnected with the international movement of the proleteriat, with the USSR and the Communist International as avant-garde squads.

The epoch after the Word War II should be regarded in the following light: Anti-fascist victory, Chinese new democratic revolution, international anti-colonial revolution and the worldwide penetration of socialism created conditions for the international dictatorship of the proleteriat, for the scientific-technological revolution, and for the epoch of communism itself. Stalin’s “Reply to Comrades A.V. Sanina and V.G. Venzher” brings forth additional details about it.

Failure to understand that conditions of a new epoch – the epoch of the international dictatorship of the proleteriat and the preparation of conditions for immediate embarking on the road to communism – is marking the very source of a new monster that is choking the further development of history – the monster of modern revisionism. This fearsome monster, which is nothing but a repulsive snake subservient to imperialism – became completely interconnected with something history calls the “Cold War”. The revisionist snake did not provide the solution to the “Cold War”, instead, it got strangled by its contradictions.

Revolutionaries-adventurers of the “Cold War” epoch, infected by the influences and relations to revisionism – also failed to understand the new tasks of the epoch – they were exclaiming “let us create two, three, many Vietnams”. Guevarism, “maoism” and all other adventurous extensions of modern revisionism – which got intimidated by the frenzied imperialism and failed to understand that its frenzy is an expression of its weakness, not its strength – experienced complete defeat. Wanderings in the Bolivian jungles, Khrushchev-Brezhnev kitchen race of refrigerators and televisions and the sale of Soviet public property, irresponsible imperialist arms race of “Cold war”, Cuban missile bluff, Prague and Afghanistan tankie adventures, Tito’s unprincipled and calculated “non-alignment” and nationalism, the fall of the so-called Berlin Wall – defeat after defeat, the disgrace of revisionism – its absolute helplessness in the face of challenges of the era. Marxism-Leninism, as a young, fresh, revolutionary theory of the epoch is not without answers to all contemporary challenges. Marxist-Leninist responses to the “Cold War” can be found in Enver’s “Imperialism and Revolution” and other works.

Small nations, a new force of world history born out of Anti-fascist victory – are taking over the Saint Justin’s revolutionary sword, demonstrating the continued relevance and strength of Marxist-Leninist revolutionary theory which “brings victory in every battle”.

What is the situation today, what is the character of contemporary conditions of the epoch?

Let us mention four basic characteristics. Firstly, revisionism is collapsing, exposing its historical decay in front of new proleterian generations. Secondly, scientific-technological revolution, although under the yoke of imperialist banking and militarist machinery and revisionist reaction – escapes this yoke and achieves exceptional results in the field of communications – democracy of technology and science is developing in all fields. Thirdly, the USA’s clamp over the alliance of imperialist forces is utterly unstable, which is a historical necessity pointed out by the strategist of the epoch, Stalin, in his “About the Inevitability of War Between Imperialist Forces“. Lastly, the development of the forces of production brought the working class to the position of absolute majority of human kind.

Development of the forces of production and their characteristics, the development of history itself, did not, and could not, back away in front of the doubled headed snake of colonialism and fascism. Likewise, it won’t and will not back away in front of the paper monster of contemporary imperialism and revisionism. A new global proleterian generation, young nations willing to create world history – armed with the accomplishments of Marxist-Leninist revolutionary theory and scientific-technological revolution place their solution on the table. In fact, they are turning the tables on the enemy.

Let us make “two, three, many small socialist countries”, let us prepare the conditions for the global dictatorship of the proletariat – let’s enter the epoch of communism. Let us carry out revolutionary democracy now – impose the revolutionary democratic order, plant the seeds of commune and class struggle everywhere! Let us find a response to the threat of “World War III”, to all of its farces and eventual tragedies – let us create peace, democracy and socialism now. Under contemporary conditions, where the science gets the exceptional role of production force itself – the struggle for democratic dictatorship of the proletariat and the building of socialism can become exceptionally fast and creative. We want to work and create, we want revolutionary scientific and cultural development – we want the power of labour!

Despite the traps of reactionary theories stating that the “communist movement is in a crisis” – which is the basis of contemporary revisionism and opportunism – the communist movement is alive and thriving, it was always alive, and with the revolutionary Marxist-Leninist theory, it wins every battle. Every theory about “waiting for conditions to ripen” collapses – the conditions of the epoch are already ripe – the yield needs harvesting, new furrows need plowing, and the seeds of new epochs need to be planted.

For revolutionary democracy now!
For the dictatorship of proletariat and new socialism in Serbia
and on Balkans!
For the final victory of communism!

Founding meeting of the Revolutionary Alliance of Labour,
18-19 January 2020
Jagodina, Republic of Serbia

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s