Kratka istorija modernog revolucionarnog pokreta u Srbiji i na Balkanu

Revolucionarna demokratija i socijalizam stupaju na istorijsku scenu u Srbiji i na Balkanu delovanjem Svetozara Markovića i pojavom “Radenika” juna 1871. godine, inspirisanog Pariskom komunom i međunarodnim revolucionarnim i radničkim pokretom. Markovićeve ideje ostavljaju pečat na naredni vek borbe za rešavanje socijalnog pitanja srpskog naroda i nacionalnog pitanja na Balkanu, a njegova koncepcija federalizma u nerešenom balkanskom pitanju ostaje aktuelna i danas.

Radnički diktati - Issuu

Imena klasičnih socijalista poput Dimitrija Tucovića i Radovana Dragovića vezana su za razvoj modernog radničkog pokreta u Srbiji, kao i među jugoslovenskim i balkanskim narodima.

Nakon Oktobarske revolucije 1917. i revolucionarnog talasa u Evropi, oblikuje se proleterska organizacija višeg tipa – formira se Komunistička partija, članica Komunističke internacionale.

1919-1940

Ubrzo nakon stvaranja Kraljevine SHS, održava se Prvi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) održava se 1919. na beogradskoj Slaviji.

Na Drugom kongresu u Vukovaru juna 1920. godine, Partija odbacuje svu zastarelu socijaldemokratiju i oportunizam, prihvata uslove Kominterne i revolucionarnu, boljševičku politiku, te usvaja ime Komunistička partija Jugoslavije. KPJ organizuje radničku klasu, razvija sindikalnu borbu i ostvaruje zapažen rezultat na opštim izborima 1920. godine, da bi od strane buržoaskog režima usledila antidemokratska zabrana legalnog rada Partije i narednih 20 godina rada u ilegali.

Bastupa period monarho-fašističke diktature i progona komunista, kada se iskivaju takve revolucionarne ličnosti kao što su Đuro Đaković, Petko Miletić, Ognjen Prica. Istorija Komunističke partije se u ovom periodu ocrtava kroz III i IV kongres.

Na V zemaljskoj konferenciji 1940. godine, Partija svestrano usvoja liniju Komunističke internacionale u borbi protiv fašizma i rata, u pripremi za pobedonosnu Narodno-oslobodilačku borbu.

1941-1944

Ustanak naroda Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije protiv fašističkog okupatora koji je započeo jula 1941. odlukom Centralnog komiteta KPJ, prerasta u opštenarodni ustanak i istorijsku Narodno-oslobodilačku borbu, a partizanski odredi prerastaju u narodu armiju.

Narodni odbori i Antifašističko veće narodnog oslobođenja nosilac su narodnog demokratskog pokreta koji se bori protiv fašističkog okupatora i njegovih pomagača i priključuje se međunarodnoj antifašističkoj koaliciji i slodoljubivim narodima sveta.

Tokom Narodno-oslobodilačkog rata, Komunistička partija rukovodi borbom i od ilegalne, uslovno radničko-intelektualske partije, postaje nacionalna snaga sa razvijenim vezama u radničkim i seljačkim masama.

Narodno-oslobodilačka borba zajedno sa Crvenom armijom uvlači celi Balkan u borbu za oslobođenje, kao dela svetsko-istorijske Velike antifašističke pobede.

1945-1947

Novembra 1945. osniva se jugoslovenska narodna republika. Narodna revolucija razvija primarne oblike narodno-demokratske vlasti, inicira socijalističku industrijalizaciju i pitanje agrarne reforme. Period obnove zemlje, kulturne i društvene emancipacije, uspostavljanja rešenja nacionalnog pitanja i bratstva i jedinstva među narodima.

U ovom periodu naša zemlja pripada anti-imperijalističkom kampu demokratije i socijalizma, slobodoljubivih i miroljubivih naroda sveta. KPJ ima važnu ulogu u međunarodnom komunističkom i radničkom pokretu, a oktobra 1947. godine u Beogradu se osniva Informacioni biro komunističkih i radničkih partija.

1948-1990

Rezolucija Kominforma juna 1948. godina iznosi kritičke osvrte na probleme u rukovodstvu jugoslovenske partije, koji se potvrđuju na V kongresu iste godine, kada započinje proces likvidiranja marksističko-lenjinističke Komunističke partije i stvaranja revizionističkog Saveza “komunista” Jugoslavije. Od revizionističkog puča do rata – istorija S”K”J je istorija od čuvenog V do još nečuvenijeg XIV Kongresa.

Titova grupa nameće buržoaski nacionalizam kao prevagu nad politikom proleterskog internacionalizma. Jugoslovenska narodna republika izopačuje se u despotsku buržoasku državu i privezak svetskog imperijalizma, u kojoj nastupa kapitalistička restauracija.

Svoju najmračniju sliku revizionistički despotizam dobija u vidu zloglasnog Golog otoka, fašističkog zatvora na koji su poslate desetina hiljada komunista, narodnih heroja, boraca i komandanata narodnooslobodilačke rata. U toj borbi svoje živote su dali general Arso Jovanović, legendarni Petar Komnenić i mnogi drugi, najbolji sinovi i kćeri naših naroda.

Komunisti pružaju otpor i nastavljaju borbu. General Pero Popivoda predvodi Savez jugoslovenskih revolucionara, koji u SSSR i drugim zemljama narodne demokratije štampa list “Za socijalističku Jugoslaviju” do sredine pedesetih godina. Nakon goloootočkog mučeništva, nesalomivi Vlado Dapčević, prva crnogorska ustanička puška – uz pomoć albanskih komunista stupa u međunarodni front borbe protiv modernog revizionizma; posle decenija provedenih po imperijalističkim hladnoratovskim kazamatima, nadživeće sudbinu Svetozara Markovića i sa kraja starog na početak novog veka vratiti zastavu marksizma-lenjinizima i iskru revolucionarne borbe na Balkan.

Titoistički revizionistički Savez “komunista” Jugoslavije razvija se u snagu kontrarevolucije. Kako je “revizionizam sinonim za podele, šovinizam, haos”, i sam S”K”J se samoukida na XIV kongresu u borbi između usitnjenih nacionalističkih klika predvođenih samoupravljačkim birokratama.

Period nerazrešavanja i nagomilavanja društvenih antagonizama u socijalnim, ekonomskim, političkim, nacionalnim, spoljopolitičkim i drugim faktorima. Revizionistička kontrarevolucija implodira u bratoubilačkom ratu i socijalnoj katastrofi, nestaje i sama jugoslovenska republika.

1991-2010

Period ratnih razaranja, rušenja zemlje i bezuvetnog podređivanja institucijama međunarodnog finansijskog kapitala.

Moderni revizionizam i kontrarevolucija dali su krupan udarac radničkom i komunističkom pokretu. Repovi S”K”J, razgrađeni na šovinističkoj bazi, dalje su se raspadali ili pregrupisavali na liniji desno-socijaldemokratske “Socijalističke internacionale”, i u svakom od njih i danas je prisutan šovinizam i antikomunizam.

Dezorganizovanost radničkog pokreta odražava se na svakodnevni život radnika i građana, na privredno i ekonomsko stanje naših zemalja – koja sve brže tonu u kapitalističku anarhiju, nezaposlenost, dužničko ropstvo, podređen ekonomski i nacionalni položaj.

2011-2019

Period zaoštravanja opšte krize kapitalizma – razvijanja svetske ekonomske krize, osiromašenja i raslojavanja, promena odnosa snaga među imperijalističkim silama, ponovnog rasta opasnosti od imperijalističkog rata i fašističkih tendencija.

Radnička klasa, omladina, inteligencija, široki narodni slojevi, ponovo ulaze u talase protestnih raspoloženja širom sveta, na Balkanu, kao i u Srbiji. Preživelost modernog revizionizma koči noviju istoriju revolucionarnog pokreta na našim prostorima, koja se razvija vijugavim putevima.

Rascepkanost radničke klase i revolucionarnog pokreta postaje neodrživa u svakom idejnom i organizacionom pogledu. Stvara se potreba za skokom od propagando-aktivističke ka fazi neposredne političke snage. Akumulacija novih snaga postavlja urgenti zadatak profilisanja visoko marksističko-lenjinistički obrazovane i revolucionarno vaspitane avangardne proleterske organizacije. Jedinstvo i borba!

2020.

Januara 2020. godine u Jagodini – gradu Svetozara Markovića, lučonoše demokratije i socijalizma u Srbiji i na Balkanu, a na stogodišnjicu revolucionarnog, boljševičkog kongresa Komunističke partije – održava se svojevrsni antirevizionistički kongres proleterskog i balkanskog jedinstva – osniva se Revolucionarni savez rada, sa podrškom Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija.

Revolucionarni savez rada povešće borbu za narodnu demokratiju i izgradnju socijalizma u Srbiji, zajedno sa revolucionarnim snagama na Balkanu i u celom svetu – za konačnu pobedu komunizma.Osnivački forum Revolucionarnog saveza rada,
18-19. januar 2020. godine,
Jagodina, Republika Srbija