KRATKA ISTORIJA modernog revolucionarnog pokreta u Srbiji i na Balkanu

Revolucionarna demokratija i socijalizam stupaju na istorijsku scenu u Srbiji i na Balkanu političkom pojavom “Radenika” i “Samouprave“ inspirisane Pariskom komunom, predvođene Svetozarom Markovićem. Delo Dimitrija Tucovića i Radovana Dragovića stvaraju uslove za moderni socijalistički pokret u Srbiji, kao i same uslove za balkanski i jugoslovenski komunistički pokret. Nakon Oktobarske revolucije na istorijsku scenu stupa proleterska organizacija višeg tipa – formira se Komunistička partija Jugoslavije (KPJ), članica Komunističke internacionale.

1919-1940

KPJ se formira ubrzo nakon stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavije) – Prvi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) održava se 1919. na beogradskoj Slaviji. Na Drugom kongresu u Vukovaru 1920. godine Partija odbacuje svako staro socijaldemokratsko ruho – prihvata revolucionarnu, boljševičku politiku i usvaja ime Komunistička partija Jugoslavije. KPJ ostvaruje zapažen rezultat na opštim izborima 1920. godine, da bi od strane buržoaskog monarhofašističkog režima usledila antidemokratska zabrana legalnog rada Partije i narednih 20 godina rada u ilegali. To je istorija III i IV kongresa, kao i V zemaljske konferencije KPJ 1940. godine na kojem je formirano rukovodstvo koje predvodi pobedonosnu Narodnooslobodilačku borbu.

1941-1944

U toku Narodnooslobodilačke borbe KPJ od ilegalne, uslovno radničko-intelektualske partije, postaje nacionalna snaga razvijenih veza sa radničkim i seljačkim masama. Narodnooslobodilačka borba uvlači celi Balkan u borbu za oslobođenje.

1945-1948

Narodna revolucija prelazi iz faze nacionalno-demokratske u fazu socijalističku. Formiranje i učvršćivanje narodne vlasti. Period inicijalne izgradnje socijalizma.

1949-1990

Istorija SKJ je istorija od čuvenog V do još nečuvenijeg XIV Kongresa. Proces započet na V kongresu dobija svoje lice u vidu novog Saveza komunista Jugoslavije (SKJ). Ukinut je demokratski centralizam – kako demokratski tako i centralizam. Revizionistički despotizam guši demokratski život Partije, koja se sledstveno upušta u totalnu anarhiju usled nedostatka centralističkog rukovođenja. Federalizacija Partije svoju reakcionarnu stranu pokazuje na XIV Kongresu kada se SKJ samoukida u borbi između rascepkanih klika federalnih partijskih jedinica predvođenih samoupravljačkim birokratama. Ovaj period je period nerazrešavanja nagomilavanih društvenih antagonizama u socijalnim, ekonomskim, političkim, spoljopolitičkim i drugim faktorima. Partija, to jest revizionistički Savez komunista, razvija se u svoju suprotnost – u kontrarevoluciju. Neprincipijelan odnos SKJ prema ekonomskim, političkim i nacionalnim pitanjima tabaju put za kontrarevoluciju – za bratoubilački rat i socijalnu katastrofu.

1991-2010

Revizionizam i kontrarevolucija dali su krupan udarac radničkom i komunističkom pokretu. SKJ se raspao na bazi šovinizma, da bi se njegovi repovi dalje raspadali ili pregrupisavali na liniji socijaldemokratije i desno-socijaldemokratske Socijalističke internacionale. U svakom od tih repova i danas je prisutan antikomunizam i šovinizam. Dezorganizovanost radničkog pokreta odražava se na svakodnevni život radnika i građana, na privredno i ekonomsko stanje naših zemalja – koja brže ili sporije tonu u kapitalističku anarhiju, nezaposlenost, dužničko ropstvo, podređen ekonomski i nacionalni položaj.

2011-2019

Novija istorija levičarskog pokreta na našim prostorima pojavljuje se sredinom 2000-ih i razvija se vijugavim koracima. Javljaju se nove snage, stvaraju se uslovi za razvoj od proste propagando-aktivističke faze pokreta ka višoj političkoj fazi – fazi neposredne političke snage. Rascepkanost snaga savremenog pokreta postaje u svakom idejnom i organizacionom pogledu neodrživa – ona ide protiv objektivnog procesa ukrupnjivanja snaga, ona kasni za razvojem istorije i novim međunarodnim mobilizacijama radničke klase i vuče domaći pokret u nazad. Radničku klasu u Srbiji i na Balkanu, novu proletersku generaciju – okupiće nova moćna politička snaga i dati joj jedinstveni pravac. Jedinstvo i borba!

2020.

Januara 2020. godine u Jagodini – gradu lučonoše balkanske socijalističke revolucije Svetozara Markovića, a na stogodišnjicu revolucionarnog vukovarskog kongresa Komunističke partije Jugoslavije – održava se svojevrsni antirevizionistički “XV Kongres” balkanskog jedinstva – osniva se Revolucionarni savez rada.

Revolucionarni savez rada povešće borbu za proletersku demokratsku diktaturu i novi socijalizam u Srbiji i na Balkanu, za konačnu pobedu komunizma u svetu.

Osnivački forum Revolucionarnog saveza rada,
18-19. januar 2020. godine,
Jagodina, Republika Srbija

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: