Osnovni principi delovanja “Revolucionarnog saveza rada”

Cilj osnivanja Revolucionarnog saveza rada jeste uspostavljanje vlasti radničke klase – proleterske demokratske diktature i uspostavljanje socijalističkog društveno-ekonomskog sistema i izgradnja socijalizma u Srbiji i na celom Balkanu i konačna pobeda komunizma u svetu.

U tom smislu važno je uspostavljanje saradnje svih revolucionarnih, komunističkih snaga koje deluju u Srbiji i njihovo povezivanje sa delovanjem revolucionarnog proleterskog pokreta u celom svetu. To su osnovni principi iz kojih proističu sve delatnosti, svi organizacioni, programski i ideološki principi i smernice za akciono delovanje Saveza.

To je revolucionarni Savez rada – koji je stvorio i stvara čoveka, koji je izvor svog društvenog bogatstva, a koji predstavlja najnapredniju, revolucionarnu klasu epohe – radničku klasu – u savezu grada i sela, u savezu umnog i fizičkog rada.

Amblem Saveza predstavlja zemljinu kuglu u zupčaniku kao simbol revolucionarne vlasti radničke klase – diktature proletarijata – koja se stalno kreće, napreduje i vodi ka komunizmu. Čekić spojen sa šestarom a sa klasjem sa strane predstavljaju savez umnog i fizičkog rada i revolucionarni razvoj proizvodnih snaga. Zastava Saveza je boje crvene a sa amblemom u uglu ili na sredini, dok je himna Saveza proleterska „Pesmu radu“.

Osnovni organizacioni metodi Saveza bazirani su na principima demokratskog centralizma. Vidovi udruživanja i organizacija Saveza bazirani su na teritorijalnim i delatno-strukovnim organizacionim principima, sa posebnim oblicima ženskih i omladinskih organizacija.

Amblem
Revolucionarnog saveza rada

Osnivački forum Revolucionarnog saveza rada
18-19. januar 2020. godine u Jagodini, Republika Srbija